VLASÁK, B. Ztráty v potrubí průtokem směsných substrátů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěček, Jan

Diplomová práce se zabývá ztrátami v potrubí průtokem směsných substrátů. Obsahuje 86 stran doplněných obrázky, grafy, tabulkami a schématy. Grafická úprava práce je velmi dobrá. Student se nejprve zabýval definici biomasy, následně popsal bioplynové stanice, na kterých probíhá doprava těchto substrátů. Věnoval se také teorii proudění v potrubí. Cílem této práce byl návrh měřící tratě pro zjištění tlakových ztrát směsných substrátů. Diplomant na základě poznatků získaných z literatury navrhl strojně technologické schéma měřící tratě a její potrubní dispozici. Zajistil substrát (kukuřičnou siláž), s kterým provedl potřebná měření. Získané výsledky zpracoval do přehledných grafů uvedených v závěru této práce. Pracoval samostatně a velmi iniciativně, s velkým zájmem o řešenou problematiku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Beňo, Zdeněk

Diplomová práce se zabývá ztrátami v potrubí průtokem směsných substrátů. V úvodní kapitole autor definuje biomasu a její využití, dále popisuje bioplynové stanice dle jejich rozdělení, princip tvorby bioplynu, faktory ovlivňující jeho tvorbu a způsob dopravy substrátů do fermentorů. V následujících kapitolách autor uvádí základní rozdělení tekutin a proudění v kruhovém potrubí dle druhu kapaliny. Hlavní část práce je věnována určení tlakových ztrát při průtoku substrátu potrubím. Autor nejprve charakterizuje jednotlivé prvky na měřící trati, je proveden teoretický výpočet tlakových ztrát vody a následně je provedeno vlastní měření se substrátem. V závěru je uvedeno zhodnocení výsledků měření a jejich grafické znázornění. Diplomová práce svým zaměřením a obsahem splňuje všechny body zadání a poskytuje základní informace o dané problematice. Práce je až na pár nedostatků, mezi něž patří především slohová stránka, vypracována dobře a přehledně. Práce by mohla lépe interpertovat výsledky měření. V elektronické verzi práce chybí zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 16866