ŠKVAŘIL, J. Obnovitelné zdroje v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

Při zpracování celého úkolu si diplomant počínal méně samostatně při uplatňování vlastních poznatků, získaných studiem. Při řešení ovšem neměl dostatečné množství podkladů, nejen školních, ale zvláště firemních z oblasti ekonomiky provozu. Má všechny předpoklady k tomu, aby po získání přiměřené praxe byl kvalitním odborníkem ve vystudovaném oboru. Posluchač splnil zadání diplomové práce, proto doporučuji jeho práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pospíšil, Jiří

Práce je vypracována na dobré grafické úrovni, doplněna obrázky a grafy. Způsob zpracování práce je přehledný. Provedený rozbor problému včetně stručně uvedeného ekonomického hodnocení představuje materiál, který prezentuje vybrané konkrétní energetické zdroje. Pro obecnější hodnocení ekonomiky využívání obnovitelných zdrojů, bych považoval jako přínosné doplnit o srovnání s dostupnými údaji i z dalších aplikací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 12827