TRČKA, V. Aplikace CAD/CAM softwaru EdgeCAM při obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Polzer, Aleš

Student pracoval velmi samostatně a o řešenou problematiku projevoval velký zájem. V průběhu vypracovávání závěrečné práce absolvoval několik konzultací a jednotlivá doporučení akceptoval.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na velmi dobré úrovni. V práci, je mimo jiné přehledně popsána reálná aplikace strategií obrábění pomocí CAM softwaru Edgecam na dvou typech součástí (sací příruba, základna formy) ve firmě PEVOT Produkt, s.r.o. Po grafické stránce je práce zpracována na výborné úrovni. V práci se vyskytují drobné překlepy, formální náležitosti a nedostatečná citace obrázků a tabulek v textu bakalářské práce. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal převážně z elektronických zdrojů. Při řešení bakalářské práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků a tabulek. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29566