KNOR, P. Geometrie rejdové osy užitkových automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Porteš, Petr

Student pracoval samostatně, včetně vyhledání podkladů pro svoji práci a k vyjasnění některých problémů využíval konzultací s vedoucím práce. Dosažené výsledky odpovídají znalostem studenta 3. ročníku bakalářského studia. Práce splnila požadavky zadání, bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Tato bakalářská práce je dobře srozumitelná a logicky členěná. Jednotlivá statistická vyhodnocení dávají poměrně zajímavé informace. Lze říci, že bakalářská práce splnila zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16810