ROZEHNALOVÁ, P. Generování nestrukturovaných sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavička, Rudolf

Tématem práce bylo získat přehled o metodách generování nestrukturovaných sítí a najít takové, které se dají poměrně snadno implementovat a pokusit se o dílčí implementaci. Oblast prochází v posledních letech velmi bouřlivým vývojem. Cílem bylo najít algoritmy, které generují kvalitní sítě zaručující použitelnost v numerických metodách řešení parciálních diferenciálních rovnic. Pro rovinné problémy je dostatek kvalitních, i když stále ne dokonalých metod, v prostoru (dimenze 3) dosud žádný kvalitní postup nebyl nalezen. Experimentování a implementace prostorových kódů je přitom velmi náročná, vyžaduje totiž značné dovednosti z oblasti 3D programování. Časová náročnost vyžaduje použití kvalitních kompilátorů (vybrali jsme C++). Bylo velkou výzvou pokusit se implementovat algoritmus nositele Wilkinsonovy ceny (v roce 2003) za numerický software, který se zjevil na konferenci SIGGRAPH 2007 pod názvem Isosurface Stuffing a který má jisté prvky dokonalosti a je přitom ještě relativně snadno naprogramovatelný. Za hlavní výsledek práce proto považuji poměrně pokročilou implementaci tohoto algoritmu. Vzniklý kód je dostatečně robustní a jeho rychlost je dostatečná (účinnější optimalizace je ještě možná). Pokud je mi známo, nebyla dosud implementace nikým uveřejněna. V diplomové práci je metoda (právě na základě zkušenosti s implementací) dokonale popsána. Autorka si dala nesmírnou práci a všechny topologické situace a stavy doprovodila opravdovou, živou 3D grafikou (u3d formát). Originální popis algoritmu nic takového pochopitelně neobsahoval a byl často kvůli tomu špatně srozumitelný. Použité dvourozměrné analogie nemají potřebné detaily. Formát u3d (universal 3D) je zatím i v oblasti numerické geometrie dosti neobvyklý, ale velmi užitečný. Práce s ním však dosud není snadná. Autorce se rovněž podařilo popis algoritmu zasadit do stručného přehledu problematiky generování numerických sítí tak, že čtenář je schopen docenit šance, které v sobě metoda skrývá. To jsou hlavní důvody, proč hodnotím práci P. Nováčkové známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Roupec, Jan

Práce vhodně shrnuje teoretické poznatky potřebné k vlastní implementaci algoritmů generování nestrukturovaných sítí. Teoretická část spolu s přehledným popisem algoritmů tvoří dominantní část textu práce. Popisu implementace v jazyce C++ je naopak věnován poměrně malý prostor, detaily je nutné hledat v přiložených zdrojových souborech. Až z těchto souborů je zřejmé vysoce profesionální zvládnutí nejen teoretické, ale i programátorské části práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 16845