KALAS, L. Program pro digitální vodoznačení obrazových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Slanina, Martin

Student měl za úkol prostudovat a implementovat různé metody pro vodoznačení obrazových dat, zhodnotit vliv vybraných algoritmů na kvalitu obrazu obsahujícího vodoznak a experimentovat s odolností vodoznaku. Zadání je možné považovat za splněné. Byl vytvořen zjevně funkční program, i když jak teoretická část práce, tak vyhodnocení výsledků mohlo být provedeno do podstatně větší hloubky. Student pravidelně využíval konzultace především v začátku řešení práce. Formální úroveň práce není příliš vysoká, trpí zejména velikostí a nízkou kvalitou vložených rovnic.

Navrhovaná známka
D
Body
66

Posudek oponenta

Kratochvíl, Tomáš

Předložená bakalářská práce se zabývá vodoznačením digitálních obrazů za účelem ochrany digitálních dat při jejich úpravě a kopírování. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky a požadavku na rešerši literatury má práce skromný rozsah 30 stran. Zde musím uvést, že úvodní rešerše byla z velké části převzata z literatury [6], citované v seznamu použité literatury. V práci postrádám algoritmy, vývojové diagramy, způsoby výpočtu a aplikace vodoznačení. V Matlabu byl vytvořen program pro vodoznačení černobílých snímků jedním typem vodoznaku. Očekával bych propracovanější ovládání, možnost změny vodoznaku a vodoznačeného snímku. Grafická a formální úroveň práce je na nízké úrovni, zejména proměnná velikost symbolů v práci uvedených vzorců, která na mě působí dojmem, že vzorce byly vystřiženy z PDF souboru jako obrázek a vloženy do dokumentu práce. Hodnocení pomocí SSIM indexu bylo převzato od autora (Wang) a tak bych alespoň cekal podrobnější rozbor výsledků a diskuzi s výsledky PSNR. I přes uvedené výtky zadání práce považuji v hlavních bodech za splněné a práci hodnotím výslednou známkou uspokojivě.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 14543