JUREČKA, M. Erozivní účinky kavitace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pochylý, František

Bakalářská práce je zaměřena na studium kavitace a její využití v reálných systémech. Práce má v souladu se zadáním rešeršní charakter. Je však zpracována se zájmem. Uvádí celou řadu technických aplikací, ale upozorňuje i na negativní jevy, projevující se zejména u hydraulických strojů. Práce tvoří dobrý inspirativní základ pro příští diplomovou práci. Student při vypracování práce postupoval systematicky a konzultoval výsledky s vedoucím bakalářské práce. Více pozornosti mohlo být věnováno metodám, jak předcházet vzniku kavitace, pokud je její projev nežádoucí. Bakalářská práce je napsána srozumitelně a jejích výsledků bude možno využít i ve výuce. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hudec, Martin

Bakalářská práce (dále jen BP) je rozdělena do 14 hlavních kapitol. Cílem BP bylo provést literární rešerši o erozivních účincích kavitace a jejich eliminaci z hlediska materiálového, tak i z hlediska úpravy kapalin nebo tvaru povrchů. V první kapitole autor shrnuje historický objev kavitace a první teorie, které kavitaci popisovaly. V druhé kapitole je prostor věnován základnímu rozdělení kavitačního jevu. Navazují kapitoly popisující fyzikální podstatu kavitace, účinky kavitace na materiál a odolnost tradičních konstrukčních materiálů. Sedmá a osmá kapitola popisuje způsoby zvyšování kavitační odolnosti prostřednictvím mechanického zpevňování, navařováním, aplikací ochranné vrstvy či elektrickou ochranou. Následuje devátá kapitola, ve které se autor zaměřil na popis v současnosti nejběžnějších typů vodních turbín. Poslední 4 kapitoly pojednávají o kladném využití kavitace ve vojenském průmyslu, lékařství a desinfekci vody. Zadané téma se dotýká obecně známého problému v technické praxi, objevujícího se při provozu vodních strojů. Práce obsahuje vyčerpávající informace týkající se negativních účinků kavitace na materiál, kvantifikuje odolnost kovových materiálů a přináší náhled na možnosti omezování erozivních vlivů kavitace. Slabinou práce je orientace na jediný zdroj informací uvedený v doporučené literatuře, který není nikterak aktuální. Nad rámec zadání student uvádí i pozitivní příklady využití kavitace, kde čerpá naopak z aktuálních zdrojů na webu, převážně cizojazyčné povahy. Přes některé formální nedostatky, které se v práci vyskytly, student zadání bakalářské práce zvládl a prokázal, že dané problematice rozumí a je schopen se v ní orientovat. Proto bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. K práci mám několik připomínek, které však nesnižují její obsahovou hodnotu: str. 08 – v odborném textu není vhodné uvádět básnické obraty „Jedná se o romantické zamyšlení…“ str. 09 – nevhodný font písma, který zvláště u samohlásky „ě“ působí odlišně od ostatního textu, vyskytuje se v celé práci nejen na výše uvedené straně str. 10 – nejen na této stránce, ale v celé bakalářské práci je nevhodný způsob citování použité literatury neodpovídající ČSN ISO 690, nelze jednoznačně určit původ textu! str. 29 – nepodložené tvrzení o maximální hltnosti Kaplanovy turbíny na vodní elektrárně Gabčíkovo str. 30 – nepravdivé tvrzení o největší přečerpávají elektrárně Dlouhé Stráně str. 10, 29, 32 – popis obrázků bývá zvykem uvádět v témže jazyce, kterým je práce napsána str. 33 – chybí popis obrázku, který by ilustroval princip

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 26299