STAROSTA, M. Simulátor leteckého motoru (Engine simulator) - návrh HW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusáček, Stanislav

Cílem projektu bylo navrhnout základní koncepci simulátoru leteckého motoru typu Turbo Fan. Jelikož práce byla realizována téměř výhradně ve spolupráci s IDC firmy Honeywell a pod konzultačním vedením Ing. Miroslava Krupy, ztotožňuji se plně s přiloženým hodnocením konzultanta. Po formální stránce je práce na kvalitní úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 43/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Hutyra, Tomáš

Předmětem autorovy práce bylo navržení základní HW koncepce simulátoru leteckého motoru typu Turbo Fan. Zadání bylo splněno, i přesto, že jednotka modelářského leteckého motoru, na níž mělo probíhat testování, nebyla k dispozici před dokončením práce. Odborná úroveň práce je na slušné úrovni. Nedostatkem však je absence detailnějšího popisu navrženého konceptu. Autor například předkládá důvody pro výběr měřicích karet, ale neuvádí jejich pozici v návrhu. Celkově jsou informace o konceptu roztříštěny do několika kapitol obecně popisující použité komponenty. Dále chybí alespoň jednoduchý popis zapojení pro zjišťování délky pozitivního pulzu. Nakonec, v kapitole 6. je opakovaně udávána rychlost odezvy PC stanice, ale není popsán potup měření této hodnoty. Při interpretaci výsledků autor předkládá pouze minimum, maximum a průměrnou hodnotu. Tyto hodnoty však podávají pouze omezenou představu o skutečném chování. Zvláště při velkém rozsahu minima a maxima (viz. Tabulka č. 11; 9,6 mikrosekund - 106 mikrosekund) by měl být udán také rozptyl případně rozložení dat. U testování DAT chybí jakékoli údaje o době odezvy a je uveden pouze vyvozený závěr. Vyjma několika překlepů (např. Real Time Toolbox v klíčových slovech) a mírně matoucí popisky Tabulek č. 3 a č. 4. je práce formálně v přádku. Přes veškeré nedostatky autor prokázal technické myšlení, orientaci v dané problematice, schopnost odvést dobrou práci a navrhl kvalitní koncept, který najde uplatnění při dalším vývoji simulátoru leteckého motoru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce C 37/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 22345