MATLÁKOVÁ, J. Mangan a jeho sloučeniny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pilátová, Ivana

Jana Matláková se ve své bakalářské práci zabývala přípravou tří vybraných po sobě navazujících sloučenin manganu s cílem vypracovat návody pro jejich laboratorní přípravu. Nejprve bylo nutné si zvolit tři navazující sloučeniny manganu.a ke každé ze tří sloučenin navrhnout dva postupy přípravy tak, aby splňovaly zásadní kritérium: vhodnost pro studenty 1. ročníku z hlediska bezpečnosti práce a použitých laboratorních metod. K tomuto účelu dokázala studentka dobře využít informací, týkajících se vlastností vybraných sloučenin a reakcí vhodných pro jejich přípravu, které získala z knižních fondů knihoven a pomocí internetu. Experimentální práce byly časově náročné a probíhaly podle studentkou navrženého schématu. Každá sloučenina byla připravována dvěma různými postupy několikrát, aby bylo možno porovnat časovou náročnost, výtěžnost a čistotu výsledných produktů a na základě získaných výsledků vybrat ten nejvhodnější postup. Dosažené výsledky byly shrnuty do přehledných tabulek a diskutovány, nechybí obrázky získaných produktů. Jana Matláková přistupovala k práci zodpovědně, pracovala samostatně, přípravu i dosažené výsledky konzultovala. Bakalářská práce splňuje požadavky zadání.. Výsledkem jsou pracovní návody laboratorní přípravy tří sloučenin manganu, které budou moci být využity v Praktiku z anorganické chemie II.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kábelová, Božena

Předložená bakalářská práce "Mangan a jeho sloučeniny" obsahuje 32 stran (včetně příloh) s 11 tabulkami a s 12 obrázky vhodně zařazenými do textu. Její členění je plně v souladu s požadavky kladenými na bakalářskou práci. Úkolem studentky bylo připravit za dostupných podmínek nejméně tři sloučeniny manganu tak, aby přípravy těchto sloučenin tvořily návaznost. Cílem bylo vypracovat pracovní návody - postupy pro studenty prvního ročníku do Praktika z anorganické chemie II. Teoretická část práce je srozumitelně a přehledně zpracovaná. Obsahuje základní informace získané z literatury o chemických a fyzikálních vlastnostech manganu a sloučenin, které byly připravovány nebo jsou významné. V experimentální části práce jsou popsány způsoby přípravy chloridu manganatého ze síranu manganatého přes uhličitan manganatý případně ještě i oxid manganato - manganitý nebo hydroxid manganatý a oxid manganato - manganitý, tedy různými možnými cestami - viz. str. 15, Obrázek 6: Reakční schéma přípravy, které názorně a přehledně zobrazuje způsoby přípravy. Použité postupy byly vybrány nejen po stránce "náročnosti" na techniku přípravy v laboratoři a bezpečnost, ale jsou porovnávány i s ohledem na časovou náročnost - Obrázek č. 12 na str. 26: Konečné schéma přípravy tří po sobě jdoucích sloučenin manganu. Tato schémata jsou velmi vhodným doplňkem a shrnutím textu. K předložené práci mám několik připomínek. Na str. 15 v Pracovním postupu je uvedeno, že: Monohydrát síranu manganatého byl rozpuštěn ve 150 cm3 destilované vody. Byl připraven nasycený roztok z ekvimolárního množství uhličitanu sodného…není ovšem uvedeno množství rozpuštěného síranu manganatého nebo zda se jednalo rovněž o nasycený roztok. Na str. 18 v kapitole Výsledky a diskuze je dokonce napsáno: Na přípravu uhličitanu byl použit 20% nadbytek uhličitanu sodného…a na str. 29 je doporučeno opět ekvimolární množství. Na str. 16 - s ohledem na schéma uvedené na předchozí straně mohla být přípravě hydroxidu manganatého věnována samostatná kapitola. Dále na str. 21 je uvedeno: Tento rozdíl mohl být způsoben nedokonalým spálením filtračního papíru….což neodpovídá popisu provedení na str. 20, kde se uvádí, že žíhání (předpokládám intenzivní) trvalo 50 minut. Také při vyjadřování by bylo vhodné volit správné výrazy - např. na str. 19, kapitola Kontrola kvality je psáno: Kontrola čistoty uhličitanu manganatého je založena na důkazu uhličitanových aniontů….důkaz na přítomnost uhličitanových iontů nevypovídá o čistotě a kvalitě připraveného preparátu….Nešťastné je i vyjádření na str. 15 a 29: …, který se rozpouští ve vodě i v jiných organických rozpouštědlech….Pak na více stranách (str. 17, 21, 22, 26) se objevuje konstatování…usušen pod UV lampou - zřejmě jde o IR lampu. Po formální stránce obsahuje práce jen opravdu několik málo chyb a překlepů (např. na str. 4 v Prohlášení je bakalářská práce s velkým B, na str. 7… teor. části práci místo práce, na str. 9 chybí uzavření závorky a místo….zde byly popsány - patří zde jsou…, na str. 13 …z vodných roztoku - patří roztoků…, na str. 22, Obrázek 9 jsou dva obrázky bez vysvětlení rozdílu, na str. 26, Obrázek 12 je uhličitan sodný psán názvem, ostatní látky vzorcem. Tyto nedostatky ovšem nesnižují kvalitu předložené bakalářské práce. Práce přináší cenné výsledky a rovněž cíl práce - pracovní návody do praktického cvičení pro studenty prvního ročníku, byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28364