LORKO, M. Návrh implementačního modelu IS a marketingové prezentace jeho outsourcingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošek, Vladimír

Bakalářská práce M. Lorka názorným způsobem integruje odborné ekonomické a informatické znalosti studenta. Předložené návrhy i způsob řešení BP plně odpovídá předem stanovým cílům, které byly splněny v plném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Sýkorová, Marta

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 13479