ZACH, R. Analogový indikátor pro průmyslovou automatizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Zdeněk

Student zpracoval a předložil bakalářskou práci na téma analogového indikátoru pro zobrazování analogových veličin v průmyslové automatizaci. Student navrhnul elektronické zapojení indikátoru, navrhnul desky plošných spojů, které osadil, oživil a otestoval jejich funkčnost. Student elektronický indikátor vybavil programovým vybavením. V práci student využil grafický barevný LCD displej pro zobrazování stavu analogové veličiny. Z formálního hlediska student zpracoval bakalářskou práci na vysoké úrovni. Práce obsahuje nezbytné části ve vhodném pořadí a i s dostatečným informačním obsahem. Student využívá dostatečně citace použité literatury. BP student zpracoval samostatně s nezbytnými konzultacemi vedoucího práce. Vlastní bakalářská práce i realizace jsou povedené, student prokázal své technické schopnosti a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Kaczmarczyk, Václav

Zadání bakalářské práce je náročné po odborné i časové stránce a svým rozsahem plně odpovídá požadavkům kladeným na absolventa bakalářského studia. Práce vyžaduje velmi dobrou orientaci jak v problematice návrhu hardware s mikrokontroléry, tak i v oblasti softwarové. Student splnil požadavky zadání a navrhnul a realizoval grafický zobrazovač. V práci student popisuje návrh samotného zobrazovače a jeho softwarové řízení. Koncepci práce hodnotím jako správnou, v díle je dobře vyvážena teoretická a praktická část. Student velmi dobře zpracoval návrh hardwarové části zařízení. V softwarové části student přehledně a logicky popisuje jednotlivé funkce programu, přidává k nim vysvětlující obrázky. Poslední částí práce je poměrně rozsáhlé zhodnocení výsledku. Práci lze kompletně považovat za dílo studenta. Po formální stránce práce vykazuje pouze drobné nedostatky. V práci se nachází několik gramatických chyb, které svědčí o její nedostatečné kontrole. Rovněž velikost některých grafických příloh bych volil o něco menší. V práci se občas objevují téměř prázdné stránky (s několika řádky textu), ačkoli je na předchozí stránce (zbytečně) velký obrázek. I přes uvedené nedostatky předložená práce svědčí jak o výborných odborných schopnostech studenta. Bakalářskou práci proto hodnotím jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 39415