PAWLAS, A. Precizní regulovatelný zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kadlec, Jaroslav

Úkolem studenta bylo navrhnout a vytvořit stabilizovaný zdroj stejnosměrného napětí řízený mikroprocesorem s možností regulace výstupního napětí v rozsahu 1,2 V až 12 V s přesností 10 mV, proudovým rozsahem 0 až 20 A s přesností 50 mA a možností měření vnitřní teploty s maximální chybou 1 °C.. V rámci bakalářské práce měl student prostudovat možnosti spínaných zdrojů, návrhu a realizace mikroprocesorově řízených systémů, a tvorby programového vybavení pro osobní počítače. Na základě těchto znalostí měl student zrealizovat funkční zařízení s možností nastavování hodnot výstupu prostřednictvím ovládacích prvků na zařízení a také pomocí programového vybavení pro osobní počítač. Předložená práce odpovídá rozsahu zadání bakalářské práce a kvalitou výsledné realizace hardwarové části přesahuje požadavky kladené na obdobné práce. Student měl dostatečnou schopnost nalézt a použít vhodnou literaturu. V průběhu řešení prokázal dostatečnou aktivitu a schopnost dokončit takto komplexně pojaté zadání. Výtku mám k programovému vybavení pro osobní počítač, které je v práci zmíněno jen okrajově a není dostatečně zdokumentováno. Vzhledem k výslednému zpracování a funkční realizaci považuji zadání za splněné. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Magát, Martin

Student se ve své práci, zadané ústavem mikroelektroniky FEKT VUT v Brně, zabývá návrhem a konstrukcí precizního regulovatelného zdroje. Předložená práce má logicky rozčleněnou strukturu a jednotlivé kapitoly na sebe navzájem navazují. Formální úprava a formátování se v průběhu práce nemění. U uvedených vzorců chybí použité jednotky. Student splnil zadání bakalářské práce, kdy provedl nejdříve rozbor problematiky, který byl proveden na velmi vysoké úrovni, jež svým rozsahem a kvalitou odpovídá rozsahu bakalářské práci. Posléze pak provedl i vlastní návrh i konstrukci několika verzí výše zmiňovaného zařízení. Student danou problematiku kompletně zanalyzoval a posléze i realizoval. Rozsah práce plně odpovídá bakalářské práci. Odborná úroveň práce je na velmi vysoké úrovni. Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a zadání bakalářské práce bylo splněno. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně podle klasifikační stupnice stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 15629