NOVOTNÁ, M. Zdravotnická záchranná služba jako významná součást IZS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbánek, Pavel

Práce zbytečně obšírně a do hloubky mapuje historii poskytování zdravotní péče v terénu, někdy postrádám přímou souvislost s vývojem ZZS v ČR. Často je čerpáno pouze ze zdrojů na webu, což vede ke zkreslení, k nekritické prefernci "viditelného", avšak neověřeného obsahu. V dalším textu je posána, ne vždy zcela přesně, organiazční struktura ZZS na území ČR. Ohledně hodnocení funkčnosti samotné ZZS a spolupráce v rámci IZS používá autorka často vlastní a ničím nedoložená tvrzení. Některé popisné pasáže systému se v práci takřka doslovně opakují, tím také narušují logický sled a návaznost kapitol. V rámci hodnocení zahraničních systémů přednemocniční neodkladné péče se vyskytují příklady nesrovnatelné, které souvisí nikoliv s poskytováním přednemocniční neodkladné péče na národní úrovni, ale týkající se spíše mezinárodní a humanitární pomoci. Především však postrádám doporučené hodnocení přípravy IZS na mimořádné události a z toho plynoucí výstupy, závěry a doporučení, jakožto osobní přínos studenta k řešené problematice. Také výhrady k stylistické úrovní a jazykovému zpracování nebyly zohledněny. Závěrem - pro lnezasvěcené může být práce přínosem, seznámí je dosti podrobně s fungováním a organizací ZZS a potažmo IZS, při řešení každodenní rutiny a také v případě hromadného postižení zdraví. Nepřináší však žádné nové pohledy a podložené návrhy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků E
Interpretace výsledků, jejich diskuse E
Závěry práce a jejich formulace E
Využívání konzultací při řešení práce D
Celkový přístup k řešení úkolů D
Využití poznatků z literatury C
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Neklapilová, Vlasta

Práce přehledným způsobem zpracovává činnost zdravotnické záchranné služby jakožto součásti Integrovaného záchranného systému v ČR. Uvádí také informace o práci záchranné služby v některých evropských zemích a v Izraeli. Ze shromážděné literatury jsou vyvozeny podněty ke zlepšení součinnosti ZZS a dalších základních složek Integrovaného záchranného systému. Uvítala bych však více argumentů a vlastních závěrů autorky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse E
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem D
Závěry práce a jejich formulace E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 28328