LUKEŠ, J. Zásah složek integrovaného záchranného systému při dopravní nehodě s výskytem zdroje ionizujícího záření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Žilka, Pavel

Autor splnil úkol práce, který byl stanoven v jeho zadání. Představil prostředky, které využívá Hasičský záchranný sbor České republiky k indikaci a měření ionizujícího záření a popsal a zhodnotil jejich použití v praxi. Zhodnotil také možnosti zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky při těchto událostech. Dále popsal jednotlivé činnosti jednotky požární ochrany při zásahu. V práci autor správně poukázal na problém s vybavením jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí zasahujících u dopravních nehod a navrhnul reálné řešení. Zajímavé by bylo ještě více rozvinout problematiku použití ochranných oděvů u těchto zásahů. Poznatky z použité literatury byly autorem správně zpracovány a systematicky využity pro vytvoření popisu jednotlivých činností při zásahu. Student se zúčastňoval pravidelně všech konzultací s vedoucím bakalářské práce a navíc spolupracoval i s pracovníky radiologické laboratoře Školícího střediska v Tišnově, s nimiž připravil taktické cvičení, při kterém byly ověřeny všechny teoretické poznatky uvedené v textu. Celkový přístup autora k řešení problematiky byl výborný. Práce je celkově přehledná, logicky stavěná, a protože se věnuje aktuálnímu tématu, může být zdrojem informací pro odbornou přípravu členů jednotek požární ochrany. Otázka: Jaký druh ochranných prostředků by autor zvolil při provádění zásahu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krejčí, Libor

-

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28343