TOMČÁKOVÁ, A. Měření teplotních profilů BGA pouzder u pájení přetavením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Diplomantka k práci přistupovala samostatně a iniciativně. Diplomantka navrhla metodiku a prakticky realizovala měření teplotních profilů BGA pouzder a optimalizaci profilu za využití PWI. Odzkoušela techniku upevňování termočlánků na BGA pouzdra. Při optimalizaci teplotních profilů diplomantka používala doporučené interní předpisy a inspirovala se i doporučeními zahraničních norem. Zadanou diplomovou práci dokončila diplomantka v požadovaném termínu. Rozsah zadání diplomové práce splnila diplomantka v rámci technických možností. Spolupráce s diplomantkou byla velmi dobrá. Při řešení diplomové práce prokázala diplomantka vysokou odbornou úroveň, soustředěné zaujetí úkolem a předpoklady pro systematický přístup. Přínos diplomové práce je v měření teplotních profilů BGA pouzder a v navrženém postupu jejich optimalizace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Bureš, Tomáš

Diplomantka řešila problematiku měření teplotních profilů BGA pouzder u pájení přetavením. Prakticky vedla experiment s nastavováním teplotního profilu a analyzovala naměřená data. Předložená práce splňuje zadání v plném rozsahu. Diplomantka rozdělila práci do 7 kapitol. Po krátkém úvodu se v teoretickém rozboru zabývala procesem pájení, jeho vstupy (tavidlo, pájecí slitina), krátce popsala teplotní profil vedení tepla a tepelné vlastnosti polovodičových součástek. Dále popsala princip, typy a fixaci termočlánků. Větší pozornost mohla být věnována těmto bodům: - chování tavidla během jednotlivých fází teplotního profilu (teplota, při které dochází k aktivaci apod. - kap. 2.3) - chování pájecí slitiny během přetavení (rozdíly v chování eutektické pájky, rozdíly olovnaté, bezolovnaté pájky - kap. 2.4.1) - dále by bylo zajímavé uvést typické profily pro různé slitiny, které jsou nejvíce používané v dnešním průmyslu. Diplomantka zpracovala diplomovou práci přehledně a výstižně. Komplexně a podrobně rozebrala zadanou problematiku a je zřejmé, že se v dané problematice velmi dobře orientuje. Diplomová práce je psána technicky výstižným stylem. Grafická úroveň práce je na dobré úrovni a názorně doplňuje rozebíranou problematiku i dosažené výsledky. V práci jsou uvedeny odkazy na původní zdroj informace až na několik případů, kdy není k uváděným hodnotám uvedena odpovídající pájecí slitina (viz komentář níže). K práci mám některé připomínky: - v Obr 2.2 je uvedeno technologické okno pro olovnaté a bezolovnaté slitiny. Vzhledem k rozmanitosti současných slitin by bylo přesnější uvést, pro jakou slitinu je technologické okno stanoveno - v kapitole 2.5 je uveden strohý seznam parametrů, které mají vliv na návrh teplotního profilu. Bylo by vhodné je rozebrat podrobněji, případně využít některého nástroje pro jejich zpřehlednění (Ishikawa diagram apod.) - v Obr 2.3, 2.4 jsou ukázky teplotních profilů. Není uvedeno, o jaký typ slitiny se jedná - v kapitole 2.5.1 je popis jednotlivých parametrů profilu spolu s doporučenými hodnotami (strmost, maximální teploty, časový úsek nad teplotou liquidu atd.). Není uvedeno, pro jakou pájecí slitinu jsou tyto hodnoty zvoleny. Uvedené připomínky však nesnižují výrazně kvalitu předložené diplomové práce i vykonané práce. Problematika optimalizace teplotního profilu je s nástupem bezolovnatých slitin do elektrotechnického průmyslu velmi aktuální. Celkově lze hodnotit práci jako obsahově přínosnou, původní a inspirativní pro další experimentování v této oblasti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 15617