NĚMEC, J. Posouzení možnosti připojení nového zdroje z hlediska napěťových poměrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Petr

Bakalářská práce se zabývá problematikou připojování zdrojů do elektrizační soustavy. V první části je provedena analýza související legislativy. Ve druhé části práce je proveden výpočet pro posouzení větrného parku Nevcehle o výkonu 32 MVA. K práci mám následující připomínky a dotazy: - v práci chybí teroretický podklad pro výpočet ustálenoho chodu - výpočty uvedené v kapitole 6 a v příloze B nekorespondují se zadáním. Nesouhlasí zde výkony připojovaného větrného parku (zadání 32 MVA, výpočet v progamu GLF 35 MW ). Dále nesouhlasí výsledky na obr. 6-3 s výsledky v Příloze B - v práci je zaměňován termín "rezistance" za termín "rezistence", což nelze - práce obsahuje překlepy a gramatické chyby

Navrhovaná známka
E
Body
58

Posudek oponenta

Topolánek, David

Práce je zaměřena na problematiku připojení nového zdroje elektrické energie do soustavy 110kV. Popisuje podmínky a legislativní opatření, které je nutno splnit před připojením nového zdroje do sítě. Výsledkem práce je posouzení připojitelnosti parku větrných elektráren o výkonu 32MVA do sítě 110kV z hlediska napěťových poměrů. K výpočtu ustáleného chodu byla použita aplikace GLFmax. Formální a grafické zpracování práce je na dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na technický text. K práci mám následující připomínky: 1. Není splněna bilance výkonů při výpočtu ustáleného chodu bez posuzovaného nového zdroje, do bilance výkonů nejsou zahrnuty ztráty v síti P=1,140MW. 2. Není splněna bilance výkonů při výpočtu ustáleného chodu s uvažováním posuzovaného nového zdroje. Ztráty v síti jsou P=0,391MW pak dodávaný výkon napájecím uzlem by měl být roven 47,391MW. 3. Proč se při výpočtu nevyužilo regulačního uzlu, díky jeho absenci není splněna bilanční rovnice jalových výkonů. (DQ1=4,44MVAr, DQ2=2,175MVAr)

Navrhovaná známka
B
Body
89

eVSKP id 13538