SVOBODA, P. Operační možnosti jednotek požární ochrany při dekontaminaci osob. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Valášek, Rudolf

Bakalářská práce studenta je zpracována na aktuální téma "Operační možnosti jednotek PO při dekontaminaci osobu". Student splnil všechny požadavky zadání. Bakalářská práce dává přehled o historickém vývoji dekontaminace u jednotek požární ochrany až do současné doby. V jednotlivých kapitolách dobře zapracoval svoje poznatky ze služby u jednotky HZS. Při zpracování práce využil nejen odborné literatury vydané HZS, ale i odbornou literaturu z jiných oblastí činnosti a prokázal tak, že se dovede orientovat v dané problematice. Praktické poznatky z činnosti u jednotky v konfrontaci s teoretickými poznatky z odborné literatury dobře využil při hodnocení operačních možností jednotek PO v rámci územního odboru Brno a navrhl opatření ke zlepšení stavu. Výsledkem práce je nejen rozšíření a úprava kontrolního listu k typové činnosti složek IZS "Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů" uvedený v příloze č. 2, ale i zpracování pomůcky pro urychlení výpočtu ředění dekontaminačních roztoků pomocí PC. Závěry bakalářské práce jsou v souladu se zadáním. Student přistupoval k řešení úkolů zodpovědně a využíval konzultací v dostatečné míře při řešení jednotlivých částí bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Buřík, Richard

Bakalářská práce je zpracovaná na aktuální téma "Operační možnosti jednotek PO při dekontaminaci osob". Je na velmi dobré úrovni a je zpracovaná v souladu se zadáním. Připomínky k práci: V bakalářské práci se neřeší obsazení dekontaminačního stanoviště obsluhou a prostředky, kterými se provádí kontrolní měření účinnosti dekontaminace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28307