JADRNÝ, J. Výpočtový model vyvažovací jednotky řadového pětiválcového motoru v multi-body systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Bez zásadních připomínek. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Svída, David

Diplomová práce pana Jana Jadrného se zabývá návrhem vyvažovací jednotky pro pětiválcový řadový motoru. V kapitole 7, kde se diplomant zabývá porovnáním dvou konstrukčních uspořádání není zde jednoznačně patrné, které křivky v grafech patří k dané varinatě. Zároveň by bylo vhodnější použít pro všechny grafy osu X s úhlem natočení klikového hřídele, než času. Práce je zpracována na vysoké úrovni bez jakýchkoliv zásadních problémů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 16773