TYLŠ, L. Získávání dat z kamer [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Richter, Miloslav

Při zpracování diplomové práce diplomant nastudoval velké množství literatury z oblasti počítačového vidění, tvorby programů a geometrických transformací. Nastudované vědomosti využil při řešení daného problému. Úroveň těchto znalostí je na velmi dobré úrovni o čemž svědčí předložené řešení. Při řešení se nedopustil závažnějších problémů. V práci měl být větší prostor věnován prezentaci kódu před teoretickým úvodem, který mohl být kratší. Diplomant pravidelně konzultoval dosažené výsledky a vážnější problémy. Zvolené řešení je samostatnou prací studenta. Diplomant prokázal inženýrské schopnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 43/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Valach, Soběslav

Diplomová práce se zabývá SW modulem připojení digitální kamery s rozhraním firewire do prostředí Malab a OpenCV. Cílem je vytvořit softwarové moduly, které budou schopny připojit, ovládat a nastavovat několik kamer současně. Pro splnění tohoto úkolu prokázal diplomant schopnost nastudovat problematiku digitálních kamer, komunikačních rozhraní, Matlab toolboxu nezbytných pro připojení a ovládaní kamer mezi API Matlabu a Windows, prostředí C++ Builder, MS Visual C a API OpenCV. Práce je správně logicky rozdělena do kapitol. V úvodních kapitolách popisuje základní prvky řetězce zpracování obrazu (kamery, převodníky, komunikační rozhraní). V dalších kapitolách popisuje parametry firewire kamery DMK. Zde je třeba podotknout, ze jsou spíše popisovány funkce kamery než parametry, popis je zdlouhavý nevztahující se plně k tématu. Poslední kapitoly (6 a 7) jdou zaměřeny na vlastní implementaci a na zhodnocení dosažených výsledků v prostředí Matlab a OpenCV. Po odborné stránce lze vytknout jen drobné nedostatky v textu a v odkazech na literární prameny . Práce je vhodně doplněna o ilustrace a názorné ukázky práce s nově vzniklými SW moduly.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 22273