BABINEC, T. Zpracování dat pro 3D [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Richter, Miloslav

Při zpracování diplomové práce diplomant nastudoval velké množství literatury z oblasti počítačového vidění, tvorby programů a geometrických transformací. Nastudované vědomosti využil při řešení daného problému. Úroveň těchto znalostí je na velmi dobré úrovni o čemž svědčí předložené řešení. Při řešení se nedopustil závažnějších problémů. Diplomant pravidelně konzultoval dosažené výsledky a vážnější problémy. Zvolené řešení je samostatnou prací studenta. Diplomant prokázal inženýrské schopnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 46/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Janáková, Ilona

Úkolem diplomanta bylo vytvořit prostředí pro zpracování dat získaných z obrazů, především pro měření a vhodnou prezentaci 3D informací sledované scény. Zadání diplomové práce lze hodnotit jako odborně i časově náročné. Řešení předpokládalo hluboké pochopení souvisejícího matematického aparátu a programátorské schopnosti v různých prostředích na velmi dobré úrovni. Celá práce má 70 stran a je přehledně rozdělena do kapitol. Teoretická část (především kap.5) se zaměřuje na uvedení a vysvětlení potřebných matematických vztahů transformací v 3D prostoru a metody nejmenších čtverců upravené pro řešení fotogrammetrických úloh. Další kapitoly se týkají již praktické realizace softwarového prostředí - koncepce prostředí (kap.6) a popis zvolené implementace jednotlivých prvků scény (body, pohledy, kamery atd.) a vazeb mezi nimi (kap.7). Vytvořená aplikace má přehledné GUI, řeší kalibraci kamer, určení geometrického zkreslení, rekonstrukci 3D dat a má i několik vylepšení, např. doplnění podmínek o rovinnost či linearitu bodů. V práci nechybí ani popis provedených experimentů týkajících se časové náročnosti a přesnosti kalibrace a rekonstrukce. K těmto bodům bych měla drobné připomínky. Při testech časové náročnosti je dobré uvést i na jakém počítači byl test prováděn a co si myslím, že trošku ubírá na hodnotě práce, je chybějící reálný experiment. Chápu, že demonstrace přesnosti výpočtu např. zkreslení musí být prováděna na syntetických datech, ale kalibrace a rekonstrukce mohla být jistě ověřena i na stereosoustavě, kterou je vybavena naše laboratoř. U pana Babince oceňuj kvalitní práci s literaturou, i když si nejsem jistá informacemi získanými ze zdroje [2] a opatrně bych přistupovala i k nerecenzovaným slovníkům a encyklopediím. Důležitou vlastností u budoucího inženýra je i vlastní invence, kterou diplomant předvedl v dobrém návrhu struktury celého programu i reprezentaci jednotlivých objektů. Zvolená koncepce umožňuje snadno přidávat nová data i vazební podmínky a bude ji možné, v případě potřeby, i dále rozšiřovat. Po grafické a stylistické stránce je práce velmi dobře upravená téměř bez chyb a překlepů. Je odborně i formálně zdařilá a student prokázal zjevné inženýrské schopnosti. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce A 9/10
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 22279