BÉM, P. Optimalizace převodových poměrů závodních automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazůrek, Ivan

Na celkové úrovni práce se negativně projevuje extrémní doba pro přerušované vypracovávání práce. Přes to jsem ani jako vedoucí této diplomové práce jsem neměl možnost ji před odevzdáním vidět vcelku. Nicméně cíle práce byly nakonec splněny a student se stal díky této práci docela zručným programátorem-analytikem. Slabou stránkou diplomové práce je rešeržní část, které se málo zabývá obdobnými projekty, o to více rekapituluje VŠ učební texty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Roupec, Jakub

Student by si měl zopakovat použití interpunkčních znamének ve větách. V rešeršní části se student dopouští několika nepřesností (obr. 4.2 není datalogger, ale ECU jednotka motoru; zaměňuje termíny telemetrie, datalogging a analýza). V matematickém modelu a optimalizaci jsem nenašel řešení situace, kdy vozidlo jede maximální rychlostí a již dále nezrychluje ("krátká převodovka"). Při interpretaci výsledků se měl student pozastavit nad maximální rychlostí získanou díky optimalizaci. Minimálně to ukazuje na chybu v algoritmu. Při výpočtu se měla měnit velikost hnací síly v závislosti na poměru použitého převodu při měření a testovaného převodu. Kladně hodnotím tvůrčí činnost studenta při vývoji softwaru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 16739