KUNERT, T. Korečkový elevátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Špička, Jiří

Cílem diplomové práce bylo navrhnout konstrukční řešení korečkového elevátoru pro přepravu pšenice dle zadaných parametrů, provedení funkčních a pevnostních výpočtů hlavních částí elevátoru včetně výkresové dokumentace.Diplomant splnil zadání v plném rozsahu s podrobností, která umožnila rozsáhlé zpracování výkresové dokumentace. Diplomant prokázal velmi dobré odborné znalosti. Kromě některých drobných nepřesností považuji práci za velmi zdařilou. Dotaz: Jaký je vztah mezi tahy v nabíhající a sbíhající straně hnacího bubnu a jak jej můžeme ovlivnit?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zdařil, Josef

Cílem diplomové práce bylo navrhnout korečkový elevátor pro dopravu zemědělských produktů, který nahradí stávající konstrukci za účelem úspory materiálu při výrobě, snížení pracnosti výroby a zahrnutí nových požadavků na zařízení. Diplomant postupoval na základě zadaných hodnot od základních výpočtů až k přesnému návrhu všech částí zařízení. Vznikl tak funkční dopravník, který splňuje cíle a vyhovuje požadovaným podmínkám provozu. Diplomová práce je rozdělena do částí: úvod, obecný popis korečkových elevátorů, konstrukční provedení korečkového elevátoru, funkční, návrhový a pevnostní výpočet, pokyny pro údržbu a provoz a závěr. Přílohou diplomové práce je zpracovaná výkresová dokumentace navrženého dopravníku. V obecném popisu se diplomant věnuje především možnostem korečkových elevátorů a popisu jednotlivých částí, které jsou doplněny názornými obrázky. Detailně se zabývá problematikou konstrukce elevátorů. V textu ale postrádám obecný způsob uvedení do tématiky a z důvodu návrhu elevátoru pro využití v zemědělství a potravinářství také specifikaci podmínek v těchto provozech. Dále následuje kapitola, kde autor popisuje konstrukční provedení jednotlivých dílů navrženého elevátoru. Text je pro názornost doplněn jejich grafickým zobrazením ve 3D. Kapitola má svou důležitost, její umístění je však lépe volit až po výpočtech. Autor mohl v této části přehledně specifikovat později navržené komponenty, ze kterých jsou díly složeny, a navíc již zpracování této kapitoly musel předcházet výpočet některých hodnot. Velkým kladem, který je zde patrný, je návrh pohonové hlavy elevátoru, kde autor splnil požadavek nižší pracnosti při výrobě. Po této kapitole následuje část s výpočty. Části výpočtů by mohla předcházet metodika, přesto je orientace ve výpočtech velmi přehledná. Přispívá tomu i seznam použitých označení pro jednotlivé hodnoty v zadní části práce. Výpočty jsou doplněny přesným návrhem a specifikací jednotlivých komponentů a jejich ověřením v daných podmínkách. Zpracování této kapitoly patří k velkým kladům diplomové práce. Postup je logický a dokonale použitelný pro návrh dalších korečkových elevátorů v praxi. Velmi vhodné je zpracování kapitoly Pokyny pro údržbu a provoz před samotným závěrem. Výkresová dokumentace v příloze je provedena velmi detailně, autor zpracoval hodnotnou dokumentaci se specifikací hlavních dílů sestavy. Z formálního pohledu je práce na velmi dobré úrovni, autor se vyvaroval pravopisných chyb a zvolil přehlednou úpravu. Na základě zadání vznikla velmi kvalitní práce. Výsledkem je detailně navržený model dopravníku, který splňuje zadané podmínky a cíle a lze ho doporučit do provozu. Přes drobné připomínky je práce hodnotná a názorná pro praxi. Autor projevil znalost problematiky a dobrou schopnost vlastního návrhu řešení. Hodnotím práci na velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 16736