PŘÍBORSKÝ, V. Hnací ústrojí čtyřválcového leteckého motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Zadání diplomové práce bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Novotný, Pavel

Práce převážně splnila zadání. Lze vytknout nedostatek vlastního přínosu a originality k dané problematice. Klikový hřídel neobsahuje informace o způsobu mázání ložisek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 16740