PAVLŮ, M. Potlačení mechanických vlivů při přenosu optickým vláknem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Drexler, Petr

Student se v práci zaměřil na možnosti kompenzace parazitního lineárního dvojlomu v jednovidových vláknech užívaných jako senzorické elementy. S pomocí doporučené literatury se seznámil s možnostmi potlačení a kompenzace lineárního dvojlomu. Využitím Jonesova počtu si ověřil funkci zvolené perspektivní metody kompenzace. Tu následně ověřil experimentálně. Pro potvrzení výsledků experimentu byla realizována také praktická úloha využívající optické vlákno jako senzor proudu. Student při řešení pracoval aktivně a cíle práce lze považovat za naplněné. K formálnímu zpracování práce mám drobné výtky týkající se místy chybějících odkazů na použité ilustrace a citovanou literaturu. Předkládaná práce má odpovídající odbornou úroveň a doporučuji ji proto k obajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Szabó, Zoltán

Cílem práce byl návrh metody na potlačení mechanických vlivů při přenosu optickým vláknem. Práce je členěna do 5 kapitol a obsahuje 43 stran. V první kapitole autor popisuje mechanismus šíření světla v optickém vlákně. V druhé kapitole popisuje polarizační vlastnosti vlny v optickém vlákně a naznačuje různé metody na potlačení mechanických vlivů při přenosu optickým vláknem. Pro realizaci byla zvolena metoda využívající zpětného šíření optického signálu (OKR), která je popsána i matematicky. Navržená metoda byla ověřena experimentálně. Výsledek práce splňuje zadání s nedostatky po formální stránce a v popisu experimentu. Je třeba vytknout nesprávnou citaci použité literatury. V práci se vyskytují obrázky bez citace, experiment a diskuse výsledků nejsou popsány dostatečně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 14601