ROZKOŠNÝ, M. Realizace řízení stejnosměrných elektromotorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Houška, Pavel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Andrš, Ondřej

Práce se zabývá návrhem a realizací řízení stejnosměrných elektromotorů. V rešeršní studii je proveden rozbor řízení DC motorů včetně snímačů natočení, rychlosti a proudu protékajícím motorem. Praktickou část práce tvoří návrh a realizace řízení dvou typů motorů, které však nejsou přesně specifikovány. Pro provedení samotného experimentu bylo sestaveno zkušební zařízení založené na řídicí jednotce CompactRIO firmy National Instruments. Konkrétní zapojení použitých prostředků není dále popsáno. Hlavním výstupem této práce má být vytvořený řídicí systém, který má být ověřen. Student sestavil obslužný software ve vývojovém prostředí LabVIEW, ve kterém realizoval jednotlivé typy regulátorů. Nastavení jednotlivých parametrů regulátorů není odvozeno ani přiloženo, stejně jako charakteristiky regulačních dějů. Dále nebyla provedena identifikace použitých motorů. Grafická úprava práce je průměrná. Jedinou nesrovnalostí je nižší kvalita některých obrázků. Dále bych vytknul opakující se texty v odstavcích 3.1 a 3.2. V grafu na obrázku 6.9 chybí jednotky na osách. Teoretická a popisová část práce je zpracována průměrně. Část popisující vlastní autorovu práci považuji za mírně podprůměrnou. Zpracovávaný problém je adekvátní pro ověření schopností studenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29314