DRÁBEK, J. Modelování lineárního pohonu pro potřeby návrhu řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Houška, Pavel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hadaš, Zdeněk

Práce se zabývá virtualním prototypování mechatronických soustav, kdy je mechanická část vytvořena v CAD modeláři SolidWorks, dynamické chování mechanické části simulováno v modulu Motion a řízení a zatížení modelu je ovládáno z prostředí NI LabView. Práce detailně popisuje tuto problematiku, řeší problémy propojení jednotlivých software a vše je dokumentováno na příkladu řízení lineárního pohonu pro Stewartovu platformu. Práce je na vysoké úrovni, splnila všechny vytyčené cíle a její výsledek je použitelný pro další VaV projekty a i pro výuku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29310