KRKOŠKA, K. Počítačové simulace v oblasti bezpečnosti vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Student Kamil Krkoška zpracoval bakalářskou práci zabývající se počítačovými simulacemi v oblasti bezpečnosti vozidel. Na práci pracoval soustavně od jejího zadání, snažil se o získávání nejnovějších informací z řady informačních zdrojů a využíval konzultací, a to i ve firmě zabývající se zadanou problematikou. Náležitou pozornost věnoval rovněž formální stránce práce. Práce splnila požadavky dané v zadání, předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svída, David

Bakalářská práce Kamila Krkošky se zabývala počítačovými simulacemi v oblasti bezpečnosti vozidel. Student v práci rozpracoval problematiku pasivních a aktivních prvků bezpečnosti vozidel, metodiku sdružení Euro NCAP včetně způsobu hodnocení zkoušek a v oblasti počítačových simulací, které byly hlavní náplní práce, zpracoval na velice dobré úrovni druhy prováděných simulací, jejich postup, používané programové prostředky a ilustroval i konkrétní případy jejich použití v praxi. Rozsah zpracování svědčí o získání přehledu nad rámec běžně dostupných informačních zdrojů. Členění jednotlivých kapitol je účelné, po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. S vyslovenými vlastními závěry studenta lze souhlasit. Práce byla splněna v rozsahu daném v zadání, předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 13396