ŠTÁBL, M. Návrh progresivní technologie výroby tělesa šoupátka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Práce je zaměřena na návrh výkonnější technologie výroby v konkrétní výrobě a je v podstatě přínosem pro danou vyrobu. Zařazením fotografií do výrobního postupu je z hlediska jednoznačnosti nevhodné. Daleko vhodnější by byly buď návodky kreslené, nebo příkazový text. Uváděné soustružení na daném stroji z hlediska definice soustružení, není soustružení, ale vyvrtávání a vystružování a pod. Nesouhlasím s tvrzením, že tB časy u ručních prací nelze stanovit (list 22) dle normativů, vždyť existují normativy jak pro kusovou tak i sériovou výrobu pro všechna pracoviště a je třeba brát v potaz i normativy podnikové. Postrádám uvedení i obecných vztahů pro stanovení i ostatních používaných metod obrábění (list 23). Použité materiály 14 220 a 19 520 není uvedeno tep. zprac. (list 24). Popis upnutí v přípravcích je velmi povrchní a pro neznalého člověka v dané problematice nejasné, jak je součást na jednotlivých přípravcích ustavena a upnuta. V tab. 3.2. příkon v [A] - ? Konstatovat, že předkovek z hlediska nákladů je nevyhovující bez stanovení nákladů na výkovek je zavádějící. (list 36). Z hlediska definice soustružení (list 43), je vhodnější vyvrtávání (vystružování vnější (vnitřní), nakloněním nože se vytvoří úhel kapa r s čarou (úhel nastavení vedlejšího ostří) nikoliv alfa (což je úhel hřbetu). V podstatě jde o obrábění zapichovací a pak rozjížděcí (event. kopírování), pak kapa r je

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zemčík, Oskar

Autor vypracoval variantní řešení ke stávající výrobě tělesa šoupátka. Při následném hodnocení využil výpočtů potřebných k určení rozměrů polotovaru a provedl základní cenové srovnání. Během práce využil znalosti získané studiem na FSI a aplikoval je na danou problematiku. Autor splnil požadované zadání, nicméně práce obsahuje některé nedostatky. Ve stávajícím i navrženém technologickém postupu by na místo fotografií bylo vhodné použít operační náčrty, stávající způsob je velmi nepřehledný a z popisu často lze jen obtížně určit, kterou část obrobku měl autor na mysli. Rovněž značení nástrojů a jejich obecné názvy by bylo dobré provést podle zaběhlého technického označení a nikoli podle obchodních názvů, či hantýrky. Větší pozornost by si také zasloužila grafická úprava převzatých obrázků. Rovněž doporučuji korekci údajů v názvosloví řezné geometrie soustružnického nože při překladu ze zahraničních materiálů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 36896