BUREŠ, J. Deformačně napěťová analýza rotorového svazku synchronního generátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Petruška, Jindřich

Diplomant zpracoval samostatně problém, vycházející z aktuálních potřeb výrobního podniku. Postupoval samostatně, iniciativně a dosáhl výsledků, které představují reálný přínos pro zadavatele diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Houfek, Lubomír

Předložená diplomová práce je zaměřená na aktuální problém technické praxe. Cíle, které byly v úvodu vytyčeny, byly splněny. Postup řešení byl inovativní, dosažené výsledky jsou porovnávány s analytickým výpočtem. V práci bylo řešeno několik možných variant a výsledky jsou navzájem porovnávány. Předložená práce jistě přispěje k dalšímu rozvoji problematiky v dané technické oblasti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 13364