ŠUSTR, L. Buzení a detekce plazmonových polaritonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalousek, Radek

Autor se ve své práci zaměřil na oblast fyziky povrchů a tenkých vrstev, která je v současné době velmi intenzivně studována. Text je přehledně rozdělen na rešeršní studii problematiky, experimentální výsledky, počítačové simulace a diskuzi výsledků. Diplomant nejenže splnil požadavky a cíle zadání, ale prokázal samostatný a tvůrčí přístup k řešení úkolů. Rovněž grafické provedení práce je na vysoké úrovni. Z těchto důvodů doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji výsledným klasifikačním stupněm výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Schmidt, Eduard

Práce začíná pěkně napsaným Úvodem, který je u technicky laděných diplomových prací, radost číst. Další kapitola uvádí základní vztahy z elektromagnetické teorie světla. Vzhledem k dalšímu použití měl být položen důraz na absorbující prostředí. Dále je uveden Drudeho model optických vlastností kovů. Kvalitativní popis chování pevných látek z hlediska optiky je hodně zjednodušen. Vlastní měření optických funkcí Al je cenné, ale v literatuře jsou k dispozici lepší výsledky. Čtvrtá kapitola je úvodem do teorie SPP na rozhraní dielektrikum-kov včetně aplikací. Následuje popis buzení a detekce SPP. Obě kapitoly jsou napsány sice jednoduše, ale velmi srozumitelně a mohou sloužit jako úvod to této problematiky pro ty, kteří začínají. Názorným doplněním v tomto směru jsou výsledky simulací. Ty jsou bezesporu velmi cenné při navrhování experimentu a pro konfrontaci s vlastním měřením. Popis softwaru je srozumitelný a je nutné ocenit zvládnutí a přiměřené využívání tohoto nástroje. Vysvětlení chování světla při porušeném totálním odrazu (str. 43) je hodně zjednodušené. Rovněž závislost intenzity světla na úhlu dopadu zaslouží kritické zhodnocení. K takovému nesouhlasu teorie a experimentu nemůže dojít. Protože autor použil v experimentální části mřížku, jako základní prvek, je simulace na jedné a dvou mřížkách základem dalších úvah. Je kriticky diskutován určitý nesoulad mezi jednoduchou teorií a simulacemi, ale to je zřejmě důsledek zjednodušení přístupu, což je ještě více patrné při srovnávání s experimentálními podmínkami. (Na str. 47 a dále se mluví nepřesně o změně frekvence záření s úhlem dopadu.) Nejcennější je samozřejmě kapitola sedmá, která popisuje vzorky, experiment a výsledky. Přes dále uvedené výhrady bych chtěl zdůraznit obtížnost a náročnost celého úkolu, vynalézavost a šikovnost autora, který se musel vyrovnat s danými podmínkami. Buzení SPP je obecně velmi citlivé na vnější parametry. Bylo by proto vhodné věnovat hned z počátku pozornost vlastnostem připravených vzorků, např. optické kvalitě Al, rozměrům mřížky (mezera, proužek), drsnost atd. Některé z těchto údajů jsou uvedeny v závěru práce, ale logicky patří do popisu vzorků. Problémem je rovněž volba Al, srovnání s jiným kovem by bylo jistě velmi užitečné. Autor navrhl zajímavou konfiguraci budících a detekčních mřížek. Prokázal šíření SPP kvalitativně a dosáhl i určitých realistických kvantitativních výsledků. Určitý nesoulad s teoretickými předpověďmi vysvětluje nedokonalostí experimentální aparatury a vlastnostmi vzorků. Navrhuje rovněž další postup. Jsou vytvořeny všechny předpoklady k pokračování ve studiu této problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 13318