MITÁŠ, M. Analýza GMR heterostruktur metodou SIMS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bábor, Petr

Diplomová práce se zabývala studiem vlivu depozičních podmínek na magnetické vlastnosti tenkých vrstev a multivrstev. Magnetické vrstvy byly deponovány pomocí iontového naprašování při různých podmínkách. Vliv těchto podmínek na kvalitu vrstev především z hlediska jejich cílené oxidace byl stanoven na základě změřených hloubkových profilů metodou SIMS. Právě pomocí této řízené oxidace bylo dosaženo nezanedbatelného zvýšení koercitivity Co/CoO multivrstvy, která je součástí vrstev vykazující efekt GMR. Diplomant se velmi aktivně účastnil měření metodou SIMS a po několika měsících byl schopen sám obsluhovat ultravakuový systém se zařízením SIMS. Podařilo se mu, i přes značné technické problémy, změřit řadu hloubkových profilů, na základě kterých byl optimalizován depoziční proces GMR vrstev. Tyto vrstvy používají další experimentátoři např. při stanovení rychlosti posunu magnetické doménové stěny. Diplomantovi se podařilo inženýrským způsobem řešit danou problematiku a srozumitelně prezentovat dosažené výsledky. Souhrnem klasifikuji tuto práci stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nebojsa, Alois

Práci považuji za přínosnou, diplomant splnil všechny části zadání. Dokázal, že se dobře orientuje v zadané problematice a výsledky umožňují rozšířit možností přípravy vrstev s GMR efektem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 13300