SOCHOR, Z. Návrh informačního systému pro malý podnik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování D
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) D
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D
Navrhovaná známka
D

Otázky

Posudek oponenta

Jakubička, Martin

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 31906