MAREŠOVÁ, E. Stabilita a řiditelnost experimentálního letounu VUT 001 Marabu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kouřil, Martin

Diplomová práce svým obsahem více méně splňuje zadání, ale bylo by vhodné se řešenou problematikou zabývat více obsáhle a podrobněji. Časté překlepy v textu a výpočtech mají za důsledek vzniku nesrozumitelných vět a nejasností. Uvedením použitého souřadného systému by se vysvětlily některé nesrovnalosti v textu tj. definice statické stability, vliv jednotlivých částí letounu na stranovou statickou stabilitu, atd. Práci by vyhovovalo více vysvětlujícího textu, popisek a odkazů k řešeným problematikám. V některých kapitolách není uvedeno odkud a proč byly převzaty hodnoty použitých veličin ve výpočtech. Kapitola o výběru autopilotů by zasloužila lepší grafickou úroveň, více vysvětlujících formulací pro popis charakteristik jednotlivých autopilotů a výraznější okomentování výběru autopilota. I přes uvedené výtky doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zikmund, Pavel

První část práce, která se týká popisu letounu, je zpracována podrobně a přináší srozumitelný popis letounu a jeho charakteristik. Celkový dojem trochu kazí střídání přítomného a budoucího času. Díky používání budoucího času se práce stává už v době její obhajoby neaktuální. V úvodu chybí volba souřadného systému, což do další části práce přináší jisté nejasnosti. Hlavní část diplomové práce týkající se výpočtu stability a řiditelnosti je psána formou technické zprávy. Je zde velmi málo komentářů a vysvětlující teorie k výpočtům i výsledkům. Jednotlivé výpočty byly provedeny v souladu s uvedenou literaturou. Poslední část práce se týká volby autopilota a jeho zástavby. Srovnání autopilotů je nepřehledné, u jednotlivých typů jsou data uvedena v odlišném uspořádání. Samotná volba konkrétního typu je nejasná. Autor píše, že je vhodnější použít UAV autopilot, ale volí paradoxně autopilot jiný. Diplomová práce je slabší, ale vzhledem k náročnému tématu ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 26325