ZBRANEK, M. Komunikace mezi Matlabem a programovatelným automatem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Chomát, Luděk

P. Zbranek se ve své práci zabýval problematikou komunikací mezi Matlabem a programovatelným automatem. Zadání bakalářské práce bylo ryze prakticky zaměřené. Bakalářská práce měla za úkol vytvořit software pro zpracování parametrů z automatů, graficky je zobrazovat a ukládat do souboru. Software bude využíván v laboratoři CLG. P. Zbranek disponoval kvalitními znalostmi z oblasti programovatelných automatů, Matlabu, PVI manageru a programování. Samostatně nastudoval problematiku ohledně komunikace mezi Matlabem a PLC. Řešení zadaného úkolu věnoval dostatečné množství času, pracoval iniciativně, převážně samostatně, pravidelně konzultoval dosažené výsledky a radil se s vedoucím práce o dalším postupu. Není mi známo, že by se na tvorbě bakalářské práce podílely jiné osoby. Bakalářská práce je vytvořena dle zadání a vytvořený software je plně funkční a otestovaný jinými studenty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Využití literatury A 9/10
Formální zpracování práce A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Dobias, Michal

Pan Zbranek vypracoval bakalářskou práci na téma "Komunikace mezi Matlabem a programovatelným automatem". Zadání obsahovalo dva hlavní úkoly a bylo po odborné a časové stránce středně náročné. Prvním úkolem bylo vytvoření komunikace mezi MATLABem a programovatelným automatem a druhým pak vytvoření programu pro čtení aktuálních dat z programovatelného automatu a jejich zpracování. Kapitola 2 přibližuje produkty firmy B&R a dále se podrobněji věnuje technologii PVI. V kapitole 3 autor pojednává o možnostech vytvoření komunikace pomocí PVI. V této kapitole se nacházejí obrázky, které jsou dle mého názoru nižší kvality. Kapitola 4 pak hovoří o možnostech komunikace s programem MATLAB. Kapitoly 5 a 6 jsou jádrem studentovy práce. V kapitole 5 se nachází popis vlastní navrhnuté knihovny a metod, které obsahuje. Kapitola 6 popisuje výsledný program a jeho uživatelské rozhraní. Dále obsahuje ukázky aplikace a také přehledný vývojový diagram, který velmi jasným způsobem dokresluje funkci programu. V závěru práce autor komentuje dosažené výsledky a nastiňuje možnosti dalšího rozšíření. V práci se nachází několik drobných překlepů. Bakalářská práce je vypracována v dostatečném rozsahu a svědčí o tom, že autor danou problematiku zvládl výbormě. Práci navrhuji k obhajobě před komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 30865