VALEŠOVÁ, J. Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem pro vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Katolický, Jaroslav

Diplomantka prokázala schopnost samostatné tvůrčí inženýrské činnosti, zpracovávala diplomovou práci se zájmem, samostatně a splnila podmínky zadání diplomové práce. Po zadání diplomové práce se velmi aktivně a cílevědomě věnovala zadané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Charvát, Pavel

Cílem diplomové práce bylo navrhnout otopnou soustavu pro rodinný dům vytápěný tepelným čerpadlem. Práce obsahuje jak návrh otopné soustavy, tak výběr vhodného tepelného čerpadla. V závěru práce je provedeno také jednoduché ekonomické zhodnocení návratnosti TĆ v porovnání se současným zdrojem tepla, kterým je kotel na tuhá paliva Vzhledem k umístění domu v oblasti s venkovní výpočtovou teplotou -18 °C se jeví volba tepelného čerpadla země-voda jako logická (v porovnání s TČ vzduch-voda). Použití podlahového vytápění v kombinaci s tepelným čerpadlem lze také hodnotit kladně. Je ale třeba uvést, že v daném případě náhrady zdroje tepla by instalace podlahového vytápění podstatně zvýšila investiční náklady (toto není zahrnuto v analýze návratnosti). Nejvyšší teplota topné vody na přívodu do podlahového vytápění (40°C) představuje kompromis mezi přípustnou teplotou podlahy a nutností dokrýt tepelné ztráty otopnými tělesy. Pro zvolené řešení jsou ve většině místností tepelné ztráty zcela pokryty podlahovým vytápěním. Návrh otopné soustavy zahrnuje jak výpočty tepelných výkonů, tak hydraulický návrh. U návrhu TČ je i výpočet potřebné hloubky vrtu. Výpočet návratnosti tepelného čerpadla neuvažuje s náklady na instalaci podlahového vytápění. I tak vychází prostá návratnost 37 let. Diplomová práce je na velmi dobré grafické úrovni a to včetně přiložené výkresové dokumentace.

Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 26308