SOBOTKA, J. Zabezpečovací systém RD - zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Petr

Zadání bakalářské práce bylo středně náročné, student se musel vypořádat s problematikou návrhu napájecího zdroje zálohovaného olověným akumulátorem. Student pracoval velmi samostatně a invenčně, je trošku škoda, že se neinspiroval dokumentací k běžně dostupným napájecím zdrojů, pro zabezpečovací ústředny nebo literaturou věnovanou problematice nabíjení olověných akumulátorů. Na druhou stranu je třeba ocenit jak snahu vyjít ze stávající technické normy předepisující požadavky na zdroje této kategorie a dále snahu o originální řešení. Rovněž jako vedoucí oceňuji odvahu, s jakou se pustil do návrhu analogových obvodů s operačními zesilovači a také to, že v zapojení správně upřednostnil tranzistor MOSFET před bipolárním tranzistorem. Rovněž lze ocenit, že se věnoval problematice výpočtu parametrů chladiče stabilizátoru, na druhou stranu v práci chybí některé výpočty, které by dokumentovaly, proč byl zvolen odpor některých použitých rezistorů takový, jaký byl zvolen. Ve schématu dále chybí sekce napájení operačních zesilovačů V práci autor cituje zdroje méně obvyklým způsobem, literární styl práce je poněkud méně formální (např. v obrázcích je "trafo" namísto korektního transformátor, atd.). Je škoda, že autor nevěnoval formálnímu zpracování práce více úsilí, neboť z předloženého řešení je zřejmé, že bakalářské práci věnoval poměrně hodně času i duševní energie. Vzhledem k originalitě práce a předvedené invenci i přes výše uvedené nedostatky navrhuji hodnocení C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 38/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 14/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
73

Posudek oponenta

Bradáč, Zdeněk

V rámci své bakalářské práce student navrhnul a realizoval funkční vzorek napájecího zdroje koncipovaného pro napájení zabezpečovacích ústředen včetně záložního napájení. Vlastní práce studenta je věnována návrhu elektronických obvodů napájecího zdroje, výpočtu hodnost součástek a dále návrhu motivu DPS. Student dále vyrobené DPS osadil, oživil a otestoval správnou funkci. V rámci textové dokumentace student uvádí teoretický úvod, dále se věnuje návrhu parametrů zdrojové části včetně výpočtů hodnot součástek. Bohužel výpočty nejsou důsledné, chybí zdůvodnění volby některých hodnot. V práci chybí část, která by se věnovala testování a ověření funkčnosti zdrojové části, včetně změření krátkodobých a dlouhodobých parametrů, stability atd. Po formální stránce práce obsahuje dost neformálních termínů, zavádějících formulací, gramatických chyb a chyt týkajících se citací. Mnoho převzatých obrázků není odkazováno na zdroje a literaturu. Jako velkou chybu vidím absolutní ignorování číslování vzorců a vztahů. Mnoho nedostatků také obsahují přiložená schémata a návrhy DPS. Vlastní práce studenta je z technického hlediska přínosná a zdařilá. Student prokázal že je technicky zdatný a je schopen samostatného návrhu elektronických systémů. Nedostatky se v práci nacházejí především ve formálním zpracování a nedůslednosti při tvorbě technické dokumentace. Student však splnil zadání práce což je nutno ocenit. Z tohoto důvodu práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 11/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
D
Body
69

eVSKP id 30828