MONCOĽ, M. Uhlíkové materiály pro superkondenzátory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Petr

Bakalářská práce pana Moncol'a se zabývá různými druhy uhlíkových materiálů a jejich úpravami za účelem odstranění nečistot a otevření pórů. Bakalářská práce má logické uspořádání kapitol, přehledné tabulky a grafy. Studentovi bych vytknul, že v teoretické části hlouběji nepopsal problematiku uhlíkových materiálů a jejich úprav.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Macalík, Michal

Student zpracoval téma zadané Ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně. Připravil několik typů elektrodových hmot, které zpracoval různými způsoby a měřil jejich vlastnosti metodou cyklické voltametrie. Následně vypočítal hodnotu kapacity vztaženou na jednotku hmotnosti hmoty. Práce je přehledná a má logickou strukturu. Číslování literatury však neodpovídá pořadí citací v textu. Chybí také podrobný rozbor výsledků prováděných experimentů včetně problémů, se kterými se student potýkal. V práci nejsou uvedeny pracovní podmínky nastavení měřicího programu PGSTAT12 a ani z kolikáteho cyklu měření byly hodnoty kapacity počítány. Zadání student splnil v plném rozsahu. Výsledky provedených experimentů přináší nové poznatky v dané problematice a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 37/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 15514