VARGA, K. Embedded systém pro sběr dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Macho, Tomáš

Pan Bc. Kamil Warga se ve své diplomové práci zabýval návrhem a realizací softwarového vybavení pro embeded systém s OS Linux umožňujícího sběr dat z A/D převodníku a následného ukládání dat do databáze. Systém měl umožňovat vyčítávání naměřených dat prostřednictvím www rozhraní a správu systému pomocí protokolu ssh. Diplomaint implementoval embedded systém do desky původně určené pro router. K desce připojil A/D převodník. Jako http server zvolil mini-http a jako databázový stroj databázi SQLite. Všechny body zadání považuji za splněné, Pan Warga pracoval velmi samostatně, iniciativně, dosažené výsledky konzultoval s vedoucím práce. Po formální stránce lze práci vytknout pouze některé netechnicky formulované věty. Po grafické stránce je práce na solidní úrovni. Pan Warga dokázal samostatně nastudovat problematiku týkající se obsahu jeho práce z literatury, kterou si samostatně vyhledal.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Štohl, Radek

Úkolem Bc. Vargy bylo navrhnout a realizovat embedded systém pro sběr dat s modifikovaným operačním systémem Linux, databázovým systémem a webovým serverem.. Náročnost zadání lze považovat jak po stránce odborné, tak časové za odpovídající požadavkům kladeným na diplomovou práci. Na základě předložené průvodní zprávy lze konstatovat, že autor zadání splnil. Průvodní zpráva má 87 stran, skládá se z 7 kapitol. V úvodních kapitolách (2 až 4) jsou popsány požadavky na embedded systém podle zadání, výběr vhodné hardwarové platformy a potřebného softwarového vybavení.V této části postrádám citace z literatury popisovaného postupu. Vlastní realizační práce je popsána v kap. 5. Popis instalace a zprovoznění OS, web serveru, databázového systému i dalších síťových programů jsou popsány vyčerpávajícím způsobem. Nižší úroveň práce je v návrhu a realizaci digitálních vstupů a výstupů a analogové části systému, které ale nebylo vyžadováno v zadání. Tato část je velmi stručná, je popsána na 8 stranách práce. Práce má přijatelnou grafickou úroveň. Navrhuji hodnotit práci Bc. Vlacha známkou "B/velmi dobře".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 30831