NOVOTNÝ, F. Návrh eliminace prostojů elektroúdržby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části D Vlastní řešení vychází ze systematického rozdělení příčin ztrát v procesech elektroúdržby uvedených v teoretické části a výsledků podrobné analýzy. Pro vlastní realizaci je nutné doplnit pro některé procesy detailní průběh.
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
C

Otázky

Posudek oponenta

Pacas, Radek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 31954