LOVIŠKA, D. Detekce QRS komplexu s využitím vlnkové transformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Smital, Lukáš

Student se seznámil s možnostmi využití vlnkové transformace pro detekci komplexů QRS v signálech EKG. Dále navrhl a v programovém prostředí Matlab realizoval čtyři různé metody detekce, které mezi sebou vzájemně porovnal. Tyto detektory testoval na databázi MIT-BIH Arrhythmia, bohužel z technických důvodů jen na některých signálech, což patrně zkresluje výsledek při porovnávání s jinými autory. Kromě dosažené senzitivity a prediktivity jsou navržená detektory srovnávány i s hlediska časové náročnosti výpočtu. Zdařilá je i grafická aplikace, která usnadňuje práci při testování navržených algoritmů. Formální stránku práce kazí pouze nekvalitní barevný tisk (rovnice (3.1), blokové schéma na obr.30). Negativně hodnotím studentův přístup k práci, především málo aktivity během řešení projektu a nevyužívání konzultací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 8/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Čech, Petr

S rostoucí automatizací detekce QRS komplexů je žádoucí věnovat se této problematice a zdokonalovat stávající QRS detektory. Předložená práce se podrobně zabývá metodami detekce QRS komplexů. Podstatná část textu je věnovaná detektoru QRS komplexu využívajícího vlnkovou transformaci. V rámci práce je vytvořena uživatelská aplikace umožňující provádět detekci QRS komplexů ve zvoleném záznamu EKG. Jsou navrženy čtyři detektory a následně porovnány dosažené výsledky. V závěru jsou objektivně shrnuty dosažené výsledky a uvedeny předpoklady možného zavedení detektorů do praxe. Po formální stránce je práce dobře členěna, srozumitelná, psaná na odborné úrovni. Drobnou výhradu mám ke grafickému zpracování práce, pravděpodobně způsobenou vadou tisku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 27127