NĚMEC, M. Posouzení energetické náročnosti rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Fišer, Jan

Pan Miloš Němec zpracoval ve své práci téma Posouzení energetické náročnosti rodinného domu. Hlavním cílem práce bylo provést analýzu energetické náročnosti konkrétního rodinného domu a navrhnout různé úpravy, které by mohly přispět ke snížení energetické náročnosti daného objektu. Dle zadání měla být analýza provedena na základě aktuální metodiky s využitím softwarového nástroje Národní kalkulační nástroj energetické náročnosti budov. Student přistupoval k vypracování práce velice odpovědně, pravidelně docházel na konzultace, přinášel vlastní návrhy a zvládnul složitou problematiku hodnocení energetické náročnosti budov dle platné legislativy. Provedl analýzu energetické náročnosti konkrétního rodinného domu a navrhnul opatření pro dosažení úspory energie v objektu. Jednotlivé varianty opatření posoudil nejen z pohledu úspor energie, ale i z hlediska ekonomické návratnosti vložených prostředků. Bakalářskou práci pana Miloše Němce hodnotím stupněm výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hejčík, Jiří

Cílem předložené bakalářské bylo provést posouzení energetické náročnosti rodinného domu a různých opatření, které mohou přispět ke snížení energetické náročnosti objektu. Autor práci o 45 stranách, včetně příloh, rozdělil do 7 hlavních kapitol, ve kterých postupně popisuje cíl práce, důvody ke snižování spotřeby energie v bytovém a terciárním sektoru, seznamuje s použitím a ovládáním Národního kalkulačního nástroje (NKN), popisuje zkoumaný objekt, navrhuje a výpočtově porovnává varianty úsporných opatření a v závěru práce také srovnává dobu prosté návratnosti jednotlivých úsporných opatření. Po grafické a gramatické stránce je předložená práce na velice vysoké úrovni, kterou kazí „pouze“ nepovedené číslování kapitol, kde kapitola č. 5 v práci není. Po obsahové stránce bych uvítal v některých částech více informací a to zejména co se týká výpočtových vstupů, např. náčrt toho jak byly určeny podlahové plochy jednotlivých zón, jaká je skladba konstrukcí apod. Z textu práce mi také není jasné, jaká je vlastně cena solárního systému, neboť na str. 29 je uvedena ceníková cena firmy Regulus 61 790 Kč (bez DPH), na str. 34 to je již 85 000 Kč a v tab. 11 pak 95 000 Kč. Zmíněné nedostatky však považuji za drobnosti, které vznikly zřejmě z nepozornosti při dokončování práce a které nemají vliv na dosažení cílů práce. Jelikož byly požadované cíle práce beze zbytku splněny, doporučuji práci k obhajobě před komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29389