BARVÍK, R. Řešení pohonu vačkového hřídele pomocí ozubených kol [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Pavel

Student pracoval průběžně a samostatně. Práce obsahuje využití moderních metod. Velice pozitivně lze hodnotit originalitu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Píštěk, Václav

Diplomová práce pana Bc. Rostislava Barvíka obsahuje 75 stran textové části včetně obrázků. V úvodu práce je provedena rešerše návrhu šikmých a přímých ozubených kol. Další část obsahuje stanovení vstupních parametrů, jako například tuhost ozubení, pro výpočtový model v prostředí Multi-Body Systému ADAMS. Práce obsahuje rovněž porovnání výsledků řešení dynamiky ozubených kol se šikmými a přímými koly. Práci lze vytknout, že neobsahuje jasné porovnání výsledků při použití šikmých a přímých kol, tedy například v jednom obrázku. Ze dvou separátních obrázků nelze v důsledku značného rozkmitání výsledných průběhů rozpoznat žádné rozdíly. Přesto autor práce prokazuje schopnost samostatně pracovat na dané téma a úspěšně toto téma vyřešit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 26347