KOZELSKÝ, M. Konstrukční návrh letounu Avia BH534 v ultralehkém provedení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Juračka, Jaroslav

Ve vlastní práci se projevuje slabší terminologická orientace studenta. Diplomant během práce na diplomovém projektu vystupoval aktivně, samostatně si vyhledával informace a pravidelně konzultoval.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Popela, Robert

Diplomant se zaměřil při zpracování diplomové práce zejména na komplexní konstrukční návrh nosné soustavy letounu. Zpracoval tedy podrobně aerodynamický výpočet dnes spíše neobvyklé dvouplošné koncepce letounu a dále provedl konstrukční návrh s pevnostní kontrolou nosné soustavy. Aerodynamický návrh vzhledem k uspořádání vyžadoval samostatný přístup a dobrou orientaci ve zdrojích informací. Cílem bylo získání podkladů pro výpočet výkonů a zatížení křídel. Student určil obálku zatížení, zde však je nutno vytknout umístění grafu v příloze, zatímco v textu je méně přehledná tabulka případů a násobky. Dále práce obsahuje určení zatížení křídel na které navazuje poměrně detailní konstrukční navrh křídel zpracovný v CAD programu CATIA. Práce je zakončena pevnostní kontrolou založenou na zjednodušeném modelu konstrukce pro MKP program MSC.Nastran. Zde je sice popsán model a je vizualizován, nelze však zde zjistit míru zjednodušení modelu a detailnější vlastnosti přiřazené prvkům výpočetního modelu. Této kapitole by prospěl podrobnější popis výpočetního modelu, jelikož jeho výsledky jsou pak hlavním zdrojem pro pevnostní kontrolu. Celkově je práce zpracována přehledně a je logicky členěná. Výsledky jsou na solidní úrovni a student je prokázal schopnost samostatně řešit inženýrský problém.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 30153