KRISTEL, P. Postup tvorby prototypového dílu "řadící hlavice" s využitím moderního softwaru a technologií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Student získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích a ty v maximální možné míře zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal z literárních, odborných, ale převážně z elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení bakalářské práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků a tabulek. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že student splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Autor svou bakalářskou práci zpracoval do pěti přehledně rozdělených kapitol. V prvé byla popsána teoretická stránka problematiky a v dalších pak samotná popisná část tvorby zadaného modelu, od prototypu až po výsledný výrobek. Autor prokázal velmi dobrou znalost CAD aplikace AUTODESK Inventor, aplikovanou na finálních úpravách digitalizovaného master modelu. K vypracování své práce využil české i zahraniční literární zdroje, které přehledně zpracoval v teoretické části. Připomínky bych měl pouze ke grafické stránce práce, kdy jsou použity ne příliš kvalitní obrázky a ne příliš vhodně zvolený obrázek popisující technologii FDM (Obr. 4.40), který princip technologie zkresluje. Autor splnil cíle zadání své bakalářské práce a na základě těchto skutečností práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29371