KRESTA, V. Návrh samosvorného diferenciálu závodního automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Martin

Diplomant provedl návrh samosvorného diferenciálu. Při řešení se musel vypořádat s náročnými často protichůdnými konstrukčními požadavky. Byla zde vysoká požadovaná svornost diferenciálu, z čehož vyplývá, snaha vytvořit maximální třecí plochy a tedy i vyšší počet lamel. Současně dodržet vysoké nároky na minimální rozměry celého diferenciálu, vzhledem k velmi malému pracovnímu prostoru, který převodovka umožňovala. Z těchto důvodů diplomat provedl dva odlišné návrhy, kde se poté přiklonil k variantě první z důvodů snadnější výroby, tedy i z ekonomického hlediska. Při snaze splnit všechny konstrukční požadavky vzniklo několik kritických oblastí, které pak byly následně výpočtově ověřeny a optimalizovány. Diplomant prokázal schopnost samostatně řešit složité technické problémy. Pravidelně konzultoval, na konzultace byl dobře připraven. Zadání bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vančura, Jan

Práce se zabývá návrhem samosvorného diferenciálu. Konstrukční řešení je velice propracované a při návrhu bylo myšleno na spoustu na první pohled nepodstatných, ale ve výsledku velice důležitých detailů, ať už z hlediska funkce nebo možnostem výroby. Vzhledem k náročnosti umístění do minimálního prostoru převodovky vznikly dvě konstrukční řešení, kde diplomant nakonec po rozboru situace zvolil řešení první. Další část práce se zaměřuje na analýzu kritických častí diferenciálu, kde je pomocí MKP ověřil a následně zpětně optimalizoval. Celá práce na mě působí velmi dobrým dojmem a je logicky a přehledně uspořádána, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29368