NEVRKLA, J. Racionalizace provozu Koukola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavenka, Bohumil

Práce je vcelku velmi zdařilá, stručně v bodech ke kladům a neddostatkům:-rozbor je spíš popisem, než rozborem -kladně hodnotím využití poznatku z výuky -mohlo být navrženo více variant, většinou je v linkách využívána i odstředivka, která přináší více uspor(chl. emul.) - graf 4.2 nám ukazuje, že ek.výhodnější je var.1, řešitel se však rozhodl již předem pro var.2.a doložil to celkem subjektivním hodnocením v tab.4.13(jakou hodnotu má 1 +).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Navrátil, Petr

Racionalizace provozu KOUKOLA Podrobněji je náplň Bakalářské práce formulována v úvodu práce, citace „Cílem mé práce je vytipování nedostatků při manipulaci, skladování a zpracování kovového odpadu. Navrhnout varianty řešení, zhodnotit jejich efektivnost oproti stávající technologii či postupům. Vybrat a podrobně zpracovat nejvhodnější navrhovanou variantu. „ Celkově je práce zpracována v souladu se zadáním. Problém racionalizace je pojat komplexně, v práci je navržena technologie, organizace výrobního procesu, manipulace s materiálem a ekonomické aspekty řešení. Připomínky, doporučení: • Upravit obsahové uspořádání jednotlivých kapitol práce tak, aby byla více zřejmá logická posloupnost řešení. • V rozboru ekonomické efektivnosti je zapotřebí odlišit pojmy tržba, zisk, investiční náklady, provozní náklady a pod. . • V rozboru ekonomické efektivnosti doplnit výpočet návratnosti investice, vnitřní výnosové procento, s ohledem na způsob financování investice. Celkové hodnocení práce: A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29364