ROUSEK, A. Metody posuzování poškození motorových vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená práce se zabývá posuzováním poškození motorových vozidel. Autor při jejím zpracování využil kromě znalostí získaných v průběhu svého studia i znalostí v oblasti oceňování motorových vozidel. K práci však přistoupil dosti zjednodušeně a v kapitole 2 zcela formálně. Práci lze částečně považovat za kompilát textů z oblasti znalectví a oceňování motorových vozidel. Za vlastní přínos považuji vcelku fundovaný rozbor konkrétních možností tří způsobů opravy havarovaného vozidla, včetně ekonomického rozboru (kap. 4.1 až 4.3). K práci mám dále tyto výhrady: - značné množství drobných přepisů, - nedostatečně provedené odkazy na zdroje, - kapitola 2 je s ohledem na dané téma příliš obecná a problematikou oceňování poškozených vozidel se zabývá pouze okrajově, - v kapitole 3 postrádám úvodní odstavec o tom, jak byla předkládaná data získána, - na str. 14 jsou odkazy na obr. 3, 4, 5 - ty nesouhlasí ani s počtem a ani s čísly obrázků v práci, - CN stanovená na str. 15 zcela neodpovídá realitě - skutečnost je o ca o 15 % až 20 % nižší - na str. 15 chybí vzorec pro výpočet ZA, - na str. 16 chybí datum, ke kterému je kurs Kč/EUR stanoven - na str. 25 je zcela zbytečně opsaný reklamní leták na náhradní díly firmy Škoda Auto, a.s., navíc je na této straně chybně uvedený název firmy. Předložená práce má až na výše uvedené kapitoly 4.1 až 4.3 velmi slabou úroveň. Má řadu věcných i formálních nedostatků, které mohou být způsobeny jak nižší zkušeností autora, tak i malým úsilím, které jejímu zpracování věnoval. I přes veškeré výše uvedené výhrady je však práce rámcově v souladu se zadáním a považuji ji za dostatečnou. Aleš Rousek ve své bakalářské práci prokázal základní znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce. Otázky pro zodpovězení k obhajobě: 1. Jakým postupem a na základě jakých kritérií byla stanovena CN posuzovaného vozidla na str. 15? 2. Jaká je celková výše škody na posuzovaném vozidla? (Např. pro účely pojistného plnění, pokud by majitel poškozeného vozidla jej chtěl bez opravy prodat za nižší cenu s ohledem na poškození).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Kubín, Martin

Bakalářská práce studenta Aleše Rouska "Metody posuzování poškození motorových vozidel" odpovídá zadání. Čtenář je v první části práce seznámen se způsoby posuzování jednotlivých částí vozidla. Na tuto část navazují podkapitoly stanovení redukované technické hodnoty a obecné ceny vozidla. Dále na příkladu konkrétního havarovaného vozidla je ukázána velikost rozdílu ceny při uplatnění různých metod oprav. V práci je však mnoho překlepů (str. 6, 7, 8, 11, 12,...). Dále je v práci několik formálních chyb. Například na straně 16 není uvedeno, k jakému datu je uveden přepočtový kurz EUR-CZK. Dále k obrázku schématu poškození vozidla (obr. 4.1, str. 19) není uvedena legenda k popsaným dílům a zde mi chybí detailnější provázanost s tabulkou na další straně (tab. 4.1 a tab. 4.2). Obrázky 4.1 a 4.3 jsou špatně čitelné. Za hrubou formální chybu považuji nedostatečné označování citovaných částí, např. "Víte, že Škoda originální díly..." (str. 25).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 26385