PALÍK, M. Studie typových řad sklízecích mlátiček [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student splnil požadavky zadání a v práci rešeršním způsobem shrnul přehled současného stavu v oblasti strojů konající sklizňové práce obilovin. Student provedl rozbor zaměřený na celkové konstrukční uspořádání strojů, technologické sestavy, technické a provozní parametry sklizňových mlátiček. Provedl kritické zhodnocení jednotlivých funkčních mechanismů strojů v rámci celku a skupin. V závěru student sice rozdělil stroje do skupin, ale již neuvedl technické a provozní parametry jednotlivých strojů v rámci těchto skupiny, což trochu kazí konec jinak zdařilého díla. Práce je spíše zatížena nedostatky ve zpracování obrázků a citací u textu. Dále úroveň díla po textové stránce snižují drobné překlepy, kterých je v textu nepočítaně. Student prokázal zájem o tuto oblast strojů, což dokazuje seznam zdrojů citací. I přes nedostatky formálního typu doporučuji práci k obhajobě. Otázka pro studenta: Na straně 35. je uvedena tabulka č. 3 „Investiční a provozní náklady“. Jsou tam uvedeny pořizovací ceny strojů dle skupin kW. Jsou to ceny průměrné nebo maximální? Jak se u ceny projeví výběr mezi typy mlátiček (axiální, tangenciální, hybridní)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pokorný, Jan

Student vypracoval práci, ve které se zaměřil pouze na konstrukční detaily, avšak opomněl provést srovnání technických parametrů jednotlivých strojů. V práci je poměrně slušně popsáno několik dílčích prvků stroje, avšak doplňující obrázky jsou často značně nekvalitní. V textu je celá řada překlepů, chyb a nesmyslných vět, díky čemu práce působí dojmem, že ji student po sobě nečetl. V závěru práce je převzatá analýza trhu se sklízecími mlátičkami v několika kategoriích. Přestože student pro vypracování své práce využil celou řadu řádně citovaných literárních zdrojů včetně odborných časopisů, působí práce dojmem pouhého přepsání více dokumentů do jedné ne zcela vydařené práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 26386