BRŠEL, M. Trendy současného vývoje nástrojových upínacích rozhraní frézovacích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Jedná se o dobře zpracovanou práci z hlediska logického uspořádaní a grafické úpravy. V práci se autor v dostatečné míře zabývá upínáním stopkových nástrojů. Naopak v nedostatečné míře se věnuje nástrojovým upínacím rozhraním a současným trendům v této oblasti. Dalším nedostatkem práce je též neuvedení převzatého textu jako citace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Matějka, Petr

Práce je v celkovém pohledu zpracována uspokojivě. V práci je uveden přehled nástrojových upínacích rozhraní, avšak není úplně kompletní. Mezi formální nedostatky patří především skutečnost, že nebyla použita předepsaná šablona pro bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 29332