HUŇKA, R. Rešerše nástrojových upínacích rozhraní frézovacích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Jedná se o dobře zpracovanou práci jak z hlediska obsahu, tak i logického uspořádaní a grafické úpravy. Nedostatkem práce je pak neuvedení převzatého textu jako citace. Další zlepšení by mohlo být ve větší samostatnosti při zpracování práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Opl, Miroslav

Práce je z hlediska rozsahu a splnění požadovaných cílů na velmi dobré úrovni. Práce by si však zasloužila po grafické stránce lepší kvalitu obrázků. Bohužel převzatý text nebyl uveden jako citace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29331